In bài viết, Ngày 20 tháng 9 năm 2015 - 8:48

Ban lãnh đạo Công ty

Ngày 12 tháng 06 năm 2016 Đại hội cổ đông thường niên của Công ty đã bầu HĐQT, BKS mới của Công ty...

Hội đồng quản trị 

- Chủ tịch, người đại diện pháp luật: Ông Bùi Mạnh Cường

- Phó Chủ tịch: Ông Bùi Mai Lâm

- Ủy viên: Ông Đỗ Trọng Khiêm

- Ủy viên: Ông Tạ Minh Tư

- Ủy viên: Ông Nguyễn Hữu Chân

Ban điều hành:

 Ông Đỗ Trọng Khiêm - Tổng Giám đốc

Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Đắc Thi

- Ủy viên: Ông Lưu Bá Thái

- Ủy viên: Ông Vũ Minh Chính