In bài viết, Ngày 20 tháng 9 năm 2015 - 8:48

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn (Hutrano) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của công ty Hutranco, cụ thể như sau:

Thời gian: 8h00 – 11h30, Thứ bảy  ngày 26 tháng 5 năm 2012;

Địa điểm: Tầng 2, khách sạn Nikko, số 84 Trần Nhân Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Hutranco theo danh sách chốt ngày 08/05/2012  hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ;

Chi tiết xin mời xem:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của Hutranco

2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội

Các tài liệu dự kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012

Dự kiến chương trình ĐHĐCĐ năm 2012

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012

Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012

Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012

Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2012

Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2012

Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và dự kiến mức thù lao năm 2012 cho HĐQT,BKS

Xin trân trọng thông báo./.