In bài viết, Ngày 20 tháng 9 năm 2015 - 8:48

Khai hội chùa Hương 2011

Hình ảnh khai hội Chùa Hương năm 2011