In bài viết, Ngày 20 tháng 9 năm 2015 - 8:48

Hình ảnh bảo dưỡng hệ thống cáp treo

Cán bộ kỹ thuật đang tiến hành kiểm tra bảo dưỡng định kỳ hệ thống cáp treo chuẩn bị phục vụ du khách mùa lệ hội