In bài viết, Ngày 20 tháng 9 năm 2015 - 8:48

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Ngày 25 tháng 5 năm 2013 Đại hội cổ đông thường niên lần thứ X Công ty diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã Quyết nghị một số vấn đề quan trọng mang tính chiến lược cho sự phát triển của Công ty. Sau đây là một số hình ảnh: