vi-VNen-US

About Us

Ngày 12 tháng 06 năm 2016 Đại hội cổ đông thường niên của Công ty đã bầu HĐQT, BKS mới của Công ty...

Hội đồng quản trị 

- Chủ tịch, người đại diện pháp luật: Ông Bùi Mạnh Cường

- Phó Chủ tịch: Ông Bùi Mai Lâm

- Ủy viên: Ông Đỗ Trọng Khiêm

- Ủy viên: Ông Tạ Minh Tư

- Ủy viên: Ông Nguyễn Hữu Chân

Ban điều hành:

 Ông Đỗ Trọng Khiêm - Tổng Giám đốc

Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Đắc Thi

- Ủy viên: Ông Lưu Bá Thái

- Ủy viên: Ông Vũ Minh Chính

 
News

Slings System

  • Introduction to Huong Pagoda Cable Car System

    The Huong Pagoda Cable Car System is the complete equipment of Doppelmayr of the Republic of Austria, it is the old standing cable car maker accounting for majority market share in the world, the system is made according to the European...