vi-VNen-US

Giới thiệu

Board of Management:

- Chairman: Mr. Bùi Mạnh Cường

- Vice Chairman: Mr. Tôn Thiện Việt

- Member: Mr. Lin Hsu Hung             

- Member: Mr. Ông Đỗ Trọng Khiêm

- Member: Mr. Nguyễn Hữu Chân

Board of Directors at present

- General Director: Mr. Đỗ Trọng Khiêm

Board of Supervision:

- Head of Board: Mr. Nguyễn Đắc Thi

- Member: Mr. Lưu Bá Thái

- Member: Mr. Vũ Minh Chính