Thơ Chùa hương

Mơ Chùa Hương

0787

Huơng Sơn hành trình - TS Chu Mạnh Trinh

0758

Dạo chơi Châu Phố, xuôi miền Đục Khê. Chiêng vàng bóng gác non tê. Dùng chèo ướm hỏi lối về chùa trong. Lần khe Yến Vỹ đi vòng...

Cảnh Hương Sơn - Chu Mạnh Trinh

0956

“Đệ nhất động” hỏi là đây có phải? Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái. Lững lờ khe Yến cá nghe kinh. Thoảng bên tai một tiếng chầy kình...

Hương Sơn phong cảnh - Vũ Phạm Hàm

0915

Tản vân in đấy nước rành rành. Chim trời mấy chiếc lênh đênh. Thuyền hái củi dập dềnh năm bảy lá. Chú tiều tử rủi rong bến đá...

Cảnh Hương Sơn - Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm

0751

Phương Nam chất ngất núi bao la. Động gác sường non vẻ nuột nà...

Mười khúc Hương Sơn - Cao Bá Quát (Chu Thần)

0746

Một khúc đồng bằng suối rẽ đôi. Tiều phu về sớm tự chân đồi. Gặp người trỏ nẻo vào chơi núi. Hai lá thuyền con đủng đỉnh trôi...

Page 1 of 1First   Previous   Next   Last