Giới thiệu

 Lễ khánh thành cáp treo Chùa hương, tháng 01/2006