Giới thiệu

Ngày 12 tháng 06 năm 2016 Đại hội cổ đông thường niên của Công ty đã bầu HĐQT, BKS mới của Công ty...

Hội đồng quản trị 

- Chủ tịch, người đại diện pháp luật: Ông Bùi Mạnh Cường

- Phó Chủ tịch: Ông Bùi Mai Lâm

- Ủy viên: Ông Đỗ Trọng Khiêm

- Ủy viên: Ông Tạ Minh Tư

- Ủy viên: Ông Nguyễn Hữu Chân

Ban điều hành:

 Ông Đỗ Trọng Khiêm - Tổng Giám đốc

Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Đắc Thi

- Ủy viên: Ông Lưu Bá Thái

- Ủy viên: Ông Vũ Minh Chính