vi-VNen-US

Tin tức

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Hương sơn (Hutranco)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Hương sơn (Hutranco)

Căn cứ vào diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 và chỉ thị số 15/CT-TTG, chỉ thị số 19/CT-TTG ngày 24/4/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc hạn chế hội họp không quá 20 người trong 1 phòng. Vì vậy để đảm bảo việc tổ chức Đại hội cổ đông đúng quy định pháp luật và đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định tổ chức Đại hội cổ đông theo hình thức thu hẹp, đề nghị Cổ đông ủy quyền cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và một số cổ đông( giấy ủy quyền đính kèm)

Quý cổ đông xác nhận ủy quyền qua điện thoại, thư tín, fax hoặc email trước 16h30 ngày 14/05/2020 về địa chỉ :

Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Hương sơn – Hutranco

         Phòng 2406, Khu A tòa nhà M3 M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-62751873; Fax: 84-4-62751874; email: vanphong@hutranco.com.vn

         Ông Nguyễn Văn Toàn: 0932262886;                     Bà Nguyễn Thu Hà: 0912621847; 

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 dự kiến doanh thu năm 2020 của Công ty chỉ đủ để chi phí hoạt động vận hành, mua sắm bảo dưỡng kỹ thuật cho năm 2020 và lễ hội 2021. Do vậy Công ty không tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2020.

Kết quả của Đại hội sẽ thông báo tới quý Cổ đông và trên website của Công ty.

Xin trân trọng thông báo.

                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                         CHỦ TỊCH

(Đã ký)

                                                                                    Bùi Mạnh Cường

Chi tiết mời xem:

1. Thư gửi cổ đông

2. Thông báo họp ĐHCĐ thường niên 2020

3. Chương trình Đại hội

4. Giấy ủy quyền

5. Quy chế họp (dự thảo)

6. Báo cáo tài chính 2019.