vi-VNen-US

Giới thiệu

Ngày 06 tháng 06 năm 2021 Đại hội cổ đông thường niên của Công ty đã bầu HĐQT, BKS mới của Công ty...<br>
Ngày 06 tháng 06 năm 2016 Đại hội cổ đông thường niên của Công ty đã bầu HĐQT, BKS mới của Công ty...

I. Hội đồng quản trị 

- Chủ tịch, người đại diện pháp luật: Ông Bùi Mạnh Cường

- Phó Chủ tịch: Ông Bùi Mai Lâm

- Ủy viên: Ông Đỗ Trọng Khoa

- Ủy viên: Ông Tạ Minh Tư

- Ủy viên: Ông Bùi Quang Dũng

II. Ban điều hành:

 Ông Trần Văn Năng - Tổng Giám đốc

III. Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Đắc Thi

- Ủy viên: Ông Nguyễn Hữu Chân

- Ủy viên: Ông Vũ Minh Chính