Giới thiệu

 

Sau các ca làm việc để đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như hệ thống, công tác bảo dưỡng được tiến hành thường xuyên đúng theo quy trình, quy định.