Thông tin cổ đông

Hội đồng Quản trị xin trân trọng thông báo tới quý cổ đông Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn về Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty như sau:


Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn

Tổ chức vào lúc 13h30 ngày 12 tháng 06 năm 2016

Tại trụ sở Công ty, Yến Vĩ, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội

Đại hội đã thống nhất Quyết nghị: Xem Nghị Quyết ĐHCD tại đâyGiới thiệu

Tin tức