Thông tin cổ đông

Hội đồng Quản trị xin trân trọng thông báo tới quý cổ đông Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn kết quả của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty như sau:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn

Tổ chức vào lúc 13h30 ngày 12 tháng 06 năm 2016

Tại trụ sở Công ty: Yến Vĩ, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội

Đại hội đã thống nhất thông qua Quyết nghị: Xem Nghị Quyết ĐHCD tại đây

Ngày 20/06/2016 căn cứ vào kết quả của ĐH, HĐQT, Ban KS đã họp và bầu các chức danh chủ chốt trong Công ty như sau:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

- Chủ tịch, người đại diện pháp luật: Ông Bùi Mạnh Cường

- P. Chủ tịch: Ông Bùi Mai Lâm

- Ủy viên: Ông Đỗ Trọng Khiêm

- Ủy viên: Ông Nguyễn Hữu Chân

- Ủy viên: Ông Tạ Minh Tư

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Đắc Thi

- Ủy viên: Ông Vũ Minh Chính

- Ủy viên: Ông Lưu Bá Thái

Ban Điều hành:

Tổng Giám đốc: Ông Đỗ Trọng Khiêm

--------------------------------

TM. Hội đồng quản trị Công ty

Bùi Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQTGiới thiệu

Tin tức