Thông tin cổ đông

Ngày 11/06/2011 Công ty cổ phần vận tải và Du lịch Hương sơn - Hutranco đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
 Ngày 11/06/2011 Công ty cổ phần vận tải và Du lịch Hương sơn - Hutranco đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
 
 
Các cổ đông phát biểu ý kiến tại đại hội
 
Đại hội đã thống nhất thông qua:
 
- Nghị quyết của Đại hội cổ đông
 
- Điều lệ mới của Công ty
 
- Bầu Hội đồng quản trị và ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2011 - 2016
 

- Đại hội thông qua nghị quyết chia cổ tức 25% cho cổ đông năm 2011

Ngày 17/06/2011 HĐQT, Ban Kiểm soát đã bầu các chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ 2011-2016 như sau:

- Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật: Ông Bùi Mạnh Cường

- P. Chủ tịch: Ộng Tôn Thiện Việt

- Ủy viên: Ông Đỗ Trọng Khiêm

- Ủy viên: Ông Lin Hsu Hung

- Ủy viên: Ông Nguyễn Hữu Chân

Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Đắc Thi

- Ủy viên: Ông Vũ Minh Chính

- Ủy viên: Ông Lưu Bá Thái

Tổng Giám đốc: Ông Trần Văn Năng

 

Giới thiệu

Tin tức