Thông tin cổ đông

Thông báo kết quả Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2016

Hội đồng Quản trị xin trân trọng thông báo tới quý cổ đông Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn kết quả của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty như sau:


Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng Quản trị xin trân trọng thông báo tới quý cổ đông Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn về Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty như sau:


Đại hội cổ đông Công ty thường niên năm 2011

Ngày 11/06/2011 Công ty cổ phần vận tải và Du lịch Hương sơn - Hutranco đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011


THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn (Hutrano) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của công ty Hutranco, cụ thể như sau:


Giới thiệu

Tin tức