vi-VNen-US

Thông tin cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn xin trân trọng thông báo với quý cổ đông về kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn xin trân trọng thông báo với quý cổ đông về kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty tổ chức ngày 06 tháng 06 năm 2021.

Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 06/06/2021 về việc bầu các chức danh trong HĐQT.

Căn cứ cuộc họp BKS ngày 08/06/2021 về việc bầu các chức danh trong Ban kiểm soát.

I. Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026 gồm các ông có tên sau:

1. Ông Bùi Mạnh Cường  - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật

2. Ông Bùi Mai Lâm - Phó chủ tịch HĐQT

3. Ông Tạ Minh Tư - Ủy viên HĐQT

4. Ông Đỗ Trọng Khoa - Ủy viên HĐQT

5. Ông Bùi Quang Dũng - Ủy viên HĐQT

II. Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Đắc Thi - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Hữu Chân - Ủy viên

3. Ông Vũ Minh Chính - Ủy viên

III. Chức Danh Tổng Giám đốc:

1. Ông Trần Văn Năng

Xin trân trọng thông báo!

THAY MẶT CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT

Bùi Mạnh Cường




Giới thiệu